Eindgebruiker-licentieovereenkomst (“Overeenkomst”)

Versie 2.1.0

Gelieve deze Eindgebruiker-licentieovereenkomst (“Overeenkomst”) zorgvuldig te lezen, alvorens op de “Akkoord”-knop te klikken en DMARC Analyzer (“Applicatie”) te downloaden of te gebruiken.

Door op de “Akkoord”-knop te klikken, de Applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat u akkoord dat u door de bepalingen en de voorwaarden van deze overeenkomst bent gebonden.

Deze Overeenkomst is een wettelijke overeenkomst tussen u (ofwel een persoon of een enkele entiteit) en DMARC Analyzer en het beheerst het gebruik van de Applicatie die u door DMARC Analyzer ter beschikking werd gesteld.

Indien u niet met de voorwaarden van deze Overeenkomst akkoord gaat, klik dan niet op de “Akkoord”-knop en download of gebruik de Applicatie niet.

De Applicatie is in licentie gegeven, niet verkocht, aan u door DMARC Analyzer voor gebruik in strikte overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Licentie

DMARC Analyzer geeft u een herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de Applicatie te downloaden, te installeren en te gebruiken in strikte overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Beperkingen

U gaat akkoord om het volgende niet te doen en geen toestemming aan derden te geven voor:

in licentie geven, overdragen, leasen, toekennen, verdelen, overbrengen, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren van de Applicatie of de Applicatie beschikbaar maken voor derden.

wijzigen, afgeleide werken maken, demonteren, decoderen, decompileren of reverse engineeren van enig deel van de Applicatie.

verwijderen, wijzigen of onleesbaar van kennisgeving van eigendomsrecht (met inbegrip van een kennisgeving van het auteursrecht of het handelsmerk) van DMARC Analyzer of aan haar verbonden ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de Applicatie.

Intellectuele eigendom

De Applicatie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven, de enige en exclusieve eigendom van DMARC Analyzer.

Uw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk “Suggesties”) die u verstrekt aan DMARC Analyzer met betrekking tot de Applicatie, blijven de enige en exclusieve eigendom van DMARC Analyzer.

DMARC Analyzer is vrij om de Suggesties te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of te herverdelen voor elk doel en elke wijze, zonder erkenning of enige vergoeding aan u.

Wijzigingen aan de Applicatie

DMARC Analyzer behoudt zich het recht voor om de Applicatie en elke andere dienst die ermee verbonden is, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid tegenover u.

Updates aan de Applicatie

DMARC Analyzer kan van tijd tot tijd uitbreidingen of verbeteringen aanbrengen aan de eigenschappen/functionaliteit van de Applicatie, die patches, bug-fixes, updates, upgrades en andere wijzigingen (“Updates”) kunnen omvatten.

Updates kunnen bepaalde eigenschappen en/of functionaliteiten van de Applicatie wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat DMARC Analyzer niet verplicht is om aan u (i) alle updates te verstekken, of (ii) te blijven verstrekken of bepaalde eigenschappen en/of functionaliteiten van de Applicatie voor u mogelijk te maken.

U gaat er verder mee akkoord dat alle updates worden (i) beschouwd als een integraal onderdeel van de Applicatie, en (ii)onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

Diensten door derden

De Applicatie kan inhoud van derden (inclusief gegevens, informatie, informatie, toepassingen en andere producten en diensten) weergeven, bevatten of beschikbaar maken of links naar websites of diensten van derden (“Diensten door derden”) bevatten.

U erkent en aanvaardt dat DMARC Analyzer niet verantwoordelijk zal zijn voor eventuele Diensten door derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. DMARC Analyzer neemt en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten opzichte van u of enige andere persoon of entiteit voor enige Dienst door derden.

Diensten door derden en links ernaar worden uitsluitend voor het gemak van gebruik en toegang voor u en u gebruikt ze geheel op eigen risico en onder de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Privacy-beleid

DMARC Analyzer verzamelt, bewaart, onderhoudt en deelt informatie over u in overeenstemming met haar Privacy-beleid, dat beschikbaar is op https://www.dmarcanalyzer.com/privacy-statement/. Door aanvaarding van deze overeenkomst, erkent u dat u akkoord gaat en instemt met de voorwaarden van ons Privacy-beleid.

Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of DMARC Analyzer.

DMARC Analyzer kan, geheel naar eigen goeddunken, op elk moment en met of zonder reden, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van DMARC Analyzer, in het geval dat u niet voldoet aan enige bepaling van deze Overeenkomst. U kunt ook deze Overeenkomst ook beëindigen door het verwijderen van de Applicatie en alle kopieën ervan van uw mobiel toestel of van uw computer.

Bij de beëindiging van de Overeenkomst zult u alle gebruik van de Applicatie stopzetten en alle kopieën ervan van uw mobiel toestel of van uw computer verwijderen.

De beëindiging van deze Overeenkomst zal de rechten van DMARC Analyzer of het recht op wettelijke schadevergoeding in geval van een inbreuk door u (tijdens de looptijd van deze Overeenkomst) of aan enige andere verplichting in het kader van deze Overeenkomst, niet beperken.

Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord om DMARC Analyzer en haar moeder- en dochterondernemingen, filialen, managers, werknemers, agenten, partners en licentiehouders (indien van toepassing) te vergoeden voor en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van of voortkomend uit uw: (a) gebruik van de Applicatie; (b) schending van deze Overeenkomst of enige wet of reglementering; of (c) schending van enig recht van een derde partij.

Geen garanties

De Applicatie is aan u geleverd “IN BESTAANDE TOESTAND” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal onder toepasselijk recht is toegestaan, wijst DMARC Analyzer uitdrukkelijk, in eigen naam en in naam van haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, alle garanties, zowel expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en waarborgen die zouden voortkomen uit afstand van verhaal, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande, biedt DMARC Analyzer geen garantie of verbintenis, en geeft geen verklaring van welke aard dat de Applicatie aan uw eisen zal voldoen, enig beoogd resultaat zal bereiken, compatibel is of werkt met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan alle prestatie- of de betrouwbaarheidsnormen of vrij is van fouten of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder beperking van het voorgaande, maakt noch DMARC Analyzer noch DMARC Analyzer ’s provider een verklaring of geven ze een garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) over de werking of de beschikbaarheid van de Applicatie, of de informatie, inhoud, en materialen of producten hierin opgenomen; (ii) dat de Applicatie ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of de gangbaarheid van de informatie of inhoud die via de toepassing wordt aangeboden; of (iv) dat de Applicatie, zijn servers, de inhoud, of e-mails verzonden vanuit of in naam van DMARC Analyzer vrij is van virussen, scripts, trojan horses, worms, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperking van de van toepassing zijnde wettelijke rechten van de consument niet toe. Sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van DMARC Analyzer en al haar leveranciers op grond van enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve vergoeding voor het bovenstaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald voor de Applicatie.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal DMARC Analyzer of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor het verlies van winst, voor het verlies van gegevens of andere informatie, voor de onderbreking van de bedrijfsvoering, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de onmogelijkheid van gebruik van de Applicatie, software en/of hardware van derden met de Application of op andere wijze in verband met een bepaling van deze Overeenkomst), zelfs als DMARC Analyzer of enige leverancier op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet voldoen aan zijn essentiële doelstelling.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen van incidentele schade of gevolgschade niet toe. Sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Deelbaarheid

Indien enige bepaling van deze overeenkomst als onuitvoerbaar of ongeldig wordt gehouden, zal een dergelijke bepaling worden veranderd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling in de mate mogelijk onder het toepasselijke recht te bereiken en de overige bepalingen te zullen volledig van kracht blijven.

Afstand

Met uitzondering van wat hierin is voorzien, zal het ontbreken van de uitoefening van een recht of om nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst te eisen, geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht later uit te oefenen of een dergelijke prestatie op elk moment erna te eisen, noch zal de afstand van een inbreuk, een afstand betekenen van enige eventuele latere inbreuk.

Wijzigingen aan deze overeenkomst

DMARC Analyzer behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen of te vervangen. Indien een wijziging wezenlijk is, zullen we tenminste 30 dagen op voorhand kennis geven, voor de nieuwe voorwaarden van toepassing worden. Wat een wezenlijke verandering is, zal worden bepaald naar ons eigen goeddunken.

Door te blijven gaan naar of gebruik te maken van onze Applicatie nadat eventuele herzieningen van toepassing werden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de herziene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gerechtigd om de Applicatie te gebruiken.

Toepasselijke wetgeving

De wetgeving van Netherlands, met uitzondering van de wetsconflicten, zal op deze Overeenkomst en uw gebruik van de Applicatie van toepassing zijn. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Contactinformatie

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, gelieve ons te contacteren.

Volledige overeenkomst

De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en DMARC Analyzer met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en DMARC Analyzer.

U kan worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden, die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van DMARC Analyzer gebruikt of aankoopt en die DMARC Analyzer aan u zal leveren op het moment van een dergelijk gebruik of aankoop.